EKOPROCES, ekologické poradenství


 

Poradenství v oblasti životního prostředí, prevence závažných havárií, bezpečnostní poradce ADR

 

aktuality

ODKAZ NA NOVÝ
Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205

rychlý kontakt

Služby, které nabízíme:

Oblast životního prostředí  

 • Činnost externího ekologa pro malé a střední průmyslové podniky.
 • sEVESO III. Více najdete v aktualitách.
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady (např. zpracování identifikačních listů odpadů, provozních řádů pro zařízení nakládající s odpady, atd.).
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpadními vodami, zpracování plánů opatření pro případ ohrožení kvality vod (podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu).
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s látkami a směsmi nebezpečnými pro lidské zdraví (podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
 • Poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, v platném znění, a podle platné legislativy EU).
 • Překlad (Aj – Čj) a úpravy bezpečnostních listů podle legislativy REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění).
 • Poradenství při zajišťování komunikace s dodavateli a odběrateli v souvislosti s nakládáním s chemickými látkami a směsmi.
 • Další poradenské činnosti dle potřeby, např. označování obalů chemických látek a směsí, školení k nakládání s chemickými látkami a směsmi, tvorba a úprava registru chemických látek a směsí, apod.
 • Zpracování oznámení záměru pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
 • Hodnocení ekologické újmy na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, v platném znění.
 • Poradenství při komunikaci s úřady v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Vypracování interní dokumentace podniku související s ochranou životního prostředí.

Oblast BOZP, procesní bezpečnosti a prevence závažných havárií, ADR  

 • Poradenská činnost pro průmyslové podniky, které spadají pod působnost zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.).
 • Hodnocení rizik (včetně rizika environmentálního) závažných havárií, zpracování bezpečnostního programu/zprávy a další dokumentace související s naplněním požadavků zákona č. 59/2006 Sb.Sb.
 • Vypracování interní dokumentace podniku související se systémem prevence závažných havárií.
 • Komplexní služby a poradenství v oblasti BOZP a PO.
 • Služby bezpečnostního poradce ADR.

Absolvovaná školení (výběr)  


EKOLOGICKÁ ÚJMA

CERTIFIKÁT EKOLOGICKÁ ÚJMA
CHEMICKÁ LEGISLATIVA

CERTIFIKÁT CHEMICKÁ LEGISLATIVA
PODNIKOVÝ EKOLOG

CERTIFIKÁT PODNIKOVÝ EKOLOG

Webmaster: Vlado Matuška ©
E-mail: VladoMatuska@seznam.cz