EKOPROCES, bezpečnostní poradce ADR


 

Poradenství v oblasti životního prostředí, prevence závažných havárií, bezpečnostní poradce ADR

 

aktuality

ODKAZ NA NOVÝ
Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205

rychlý kontakt

Bezpečnostní poradce ADR

Jmenovat bezpečnostního poradce ADR je povinné pro každý podnik, který se zabývá silniční přepravou nebezpečných věcí, nebo operacemi, které s touto přepravou souvisejí - operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí. Povinnost se dle zákona týká také příjemců a odesílatelů nebezpečných věcí.

Za nenaplnění této povinnosti hrozí sankce až 1 000 000 Kč.

V rámci činnosti bezpečnostního poradce ADR nabízím:

  • provedení vstupního auditu naplnění povinností ADR,
  • klasifikace látek podle ADR,
  • dohled na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (balení a značení nebezpečných věcí, označení vozidel, vybavení vozidel, atd.),
  • poradenství při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí nebo s operacemi souvisejícími,
  • školení zaměstnanců odběratele – školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle kapitoly č. 1.3. Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR,
  • poradenství a asistence v případě nehody nebo mimořádné události spojené s přepravou nebezpečných věcí,
  • příprava výroční zprávu pro vedení podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí.

Webmaster: Vlado Matuška ©
E-mail: VladoMatuska@seznam.cz